Zpracování osobních údajů

 

Spolek Wakitaka, z.s. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy mezi Wakitaka, z.s. a Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

Správce a údaje o Správci

 • Správcem Vašich osobních údajů je spolek Wakitaka, z.s., se sídlem Wuchterlova 1607/12, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 22833641, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 20681 (dále jen jako „Správce“).
 • Poštovní adresa Správce: Wuchterlova 1607/12, Dejvice, 160 00 Praha 6
 • Adresa elektronické pošty wakitaka@wakitaka.com.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

 • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a Správcem nebo pro provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“);
 • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je dále skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na Správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených Správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem, či provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy, a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností Správcem.
 • Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

Doba uložení Vašich osobních údajů

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Další příjemci Vašich osobních údajů

 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro Správce v souladu s pokyny Správce účetní služby a osoby zajišťující pro Správce technické služby související s provozem služby, včetně provozu software a ukládání dat.
 • Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektů údajů

 • Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce splnit.